Texniki Sulfat Turşusu

Sulfat turşusu, H2SO4 — qüvvətli ikiəsaslı turşu.


Sulfat turşusu, H2SO4 — qüvvətli ikiəsaslı turşu.

 

Sulfat turşusunun su hazırlanması sahəsində əsas tətbiqi:

Su təmizlənməsində 

Sulfitləşmə agenti kimi (Sulfonation agents)

İon mübadilə qatranlarının regenerasiyası üçün

Susuz sulfat turşusu adi şəraitdə rəngsiz, iysiz, yağabənzər ağır mayedir, sıxlığı 1,9203 q/sm3-dir, 10,45°S-də donur, 296,2°S-də qaynayır. Su ilə istənilən nisbətlərdə qarışır. Qatı sulfat turşusu demək olar ki, bütün metallarla reaksiyaya girib, müvafiq duz (sulfat) əmələ gətirir, hidrogen-yodidi, qismən də hidrogen-bromidi oksidləşdirib, sərbəst halogenə çevirir, qızdırıldıqda bütün metalları (qızıl və platin müstəsna olmaqla) oksidləşdirir. 

Sulfat turşusu kation qatranlarda ion mübadiləsi üçün geniş istifadə olunur. Güclü asidik kation mübadilə qatranları (reçinə) sulfat turşusu və ya hidroxlorid turşusu ilə regenerasiya olunur, hansı ki, qatranlarda toplaşmış kalsiumu (calcium), maqneziumu (magnesium) və natriumu (sodium) efektiv şəkildə uzaqlaşdıraraq hidrogenlə əvəz edir. 

Regenerasiya üçün istifadə olunacaq sulfat turşusunun dəqiq konsentrasiyası, təmizlənmə dövründə olan sudakı kalsiumun miqdarına əsasən hesablanır.  Çünki tətbiq edilən sulfat turşusu qatranlarda toplaşan kalsiumları reaksiyaya girərək kalsium sulfat kimi aradan qaldırır. 

Asidik regenrasiya üçün tətbiq müddəti (The contact time) təx. 30 dəqiqədir, axın dəyəri 1 m3 suya - 150 litr olmalıdır. (Sulfat turşusu istifadə edərkən, bu regenerantın axın sürətinin yüksək olması üçün dizayn edilməsi məsləhətdir.)