Xlorid turşusu

Xlorid turşusu

Turşu - qələvi mühitin (pH) azaldılması üçün tənzimləyici (stabilizator) 


Xüsusiyyətləri

Xlorid turşusu pH tənzimləyici (stabilizator) məhsullarımızdan olub suda turşu - qələvi  mühitin (pH) azaldılması üçün bir çox sənaye sahəsində tətbiq edilir. Suyun pH dəyərini tənzimləmək üçün istifadə ediləcək kimyəvi vasitənin miqdarı suyun qələviliyi, sərtliyi (codluğu) və tərkibindəki maddə safsızlığına görə dəyişə bilər. Sənaye üçün su hazırlanması, tullantı sularının emalı və dezinfeksiya prosesin effektivliyinə bir başa təsir edən pH dəyəri diqqət yetirilməsi vacib olan  amildir.


 

Tətbiq sahələri 
 

  • Su yumuşatma və saflaşdırmada kationik qatranların regenerasiyasında 
  • Boya sənayesində
  • Dəmirlər səthlərin təmizlənməsində  (dekapaj)
  • Kimya sənayesi
  • Əczaçılıq sənayesi 
  • Neft sənayesi
  • Tekstil sənayesi

 

Göstəriciləri

Xassələri

 

Analiz metodu

Konsentrasiya (HCl)

min. %30 (m/m)

Titrimetrik

Parıltı qalığı

max. 10 ppm

Gravimetrik

Sülfat (H2SO4 olaraq)

max. 0,5 ppm

Türbidimetrik

Sərbəst Xlor və Brom (Cl2 olaraq)              

max. 10 ppmı

Titrimetrik

Sülfid (H2SO3 olaraq)

max. 0,5 ppm

Titrimetrik

Demir (Fe) tərkibi

max. 0,2 ppm

Kolorimetrik

Görünüşü

şəffaf

Göz ilə kontrol

Rəng

Rəngsiz – açık sarı            

Göz ilə kontrol

Sıxlıq (15°C)

1.152 gr/cm3

 

Molekulyar ağırlığı

36.46 g/g-mol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Qablaşdırma

HDPE bidon: 30 kg, 100 kg, 1 000 kg.