Çay Sularının Təmizləmə Sistemləri

MƏHSUL XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

 Sistemin dizaynı fiziki və kimyəvi emal prinsipləri ilə hazırlanmışdır.

Sistem 50 m3/saat və 100 m3/saat gücü olan iki standart sistem mövcuddur; Daha yüksək tutumlar üçün çox sistemli dizaynlarla fərdiləşdirilmiş həllər hazırlanır.

Adi çökdürücü hovuzlara nisbətən 10 dəfə çox çökmə sahəsi təmin edir. Korroziyaya davamlı, PVC plitələr tamamilə suya batırılır, optimal çökmə üçün plitələr 55 dərəcə bir bucaq altında yerləşdirilir. Özünü təmizləyən lövhələr və hərəkət etməyən hissələr sayəsində aşağı əməliyyat xərcləri tələb edir. 
 
TƏTBİQ SAHƏSİ
Əvvəlcədən xlorlama, koaquliyasiya-flokulyasiya, çökdürmə, qum filtrasiyası və xlorlama qurğularından ibarət kompakt təmizləmə sistemləri asılı bərk maddələrin çıxarılması üçün ideal prosesdir.
 
Çaylardan və ya digər təbii bulaqlardan götürülən su məişət istifadəsi üçün uyğun keyfiyyətdə su istehsal etmək üçün istifadə olunur. (içməli su və ya digər istifadələr)
Su təmizləyici qurğuya daxil olan sistemlər aşağıda yazılmışdır;
 
 1. ÖN XLORLAMA
Çöküntü və ya filtrasiyadan əvvəl xlorla əvvəlcədən müalicə ÜST (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı) standartlarına uyğun keyfiyyətli təmizlənmə əldə etmək üçün zəruri təcrübədir.
 
2. KOAQULYASİYA-FLOKULYASİYA
Çökdürmə yolu ilə asqıda olan qatı maddələrin müəyyən vaxt ərzində çökdürülməsi yolu ilə suyun şəffaflığını təmin edir, bulanıqlığı aradan qaldırır. Flokulyasiya-koaqulyasiyanın məqsədi turbulentliyə səbəb olan və tez-tez sabit kolloidlər əmələ gətirən su komponentlərindən çox incə hissəcikləri çıxarmaqdır.
 
3. ÇÖKDÜRÜCÜ LAMELLA
Kimyəvi müalicədən sonra xam suyun təmizlənməsi adətən yağışla aparılır. Lamelli çökmə tez-tez tələb olunan çöküntü sahəsini azaltmaq üçün istifadə olunur. Ənənəvi çöküntüdən fərqli olaraq, lamel çöküntüsü aşağı səth sahəsində yüksək çökmə sahəsi təmin edərək yerə qənaət edir. Çöküntüdən sonra təmizlənmiş su anbara keçir, çənlərdən gələn su üfüqi mərkəzdənqaçma nasosları vasitəsilə qum filtrlərinə təzyiqlə vurulur.
 
4. QUM FİLTRİ
Qum filtrinin məqsədi çökmə prosesi ilə aradan qaldırıla bilməyən bütün kiçik hissələri və flokları çıxarmaq, təmiz suyu ümumi istifadəyə hazır etməkdir.
 
5. DEZINFEKSİYA (SON XLORLAMA)
Son xlorlama ilə təmizlənmiş suda lazımi qalıq xlor miqdarı təmin edilir və suda bakterioloji çirklənmənin olmaması təmin edilir.