Suyun davamlı istifadəsi və resursların bərpası

Neft və qaz sənayesi

Su – neft və qaz sənayesində ən vacib resurslarındandır. Ətraf mühitin qorunmasına qarşı günü-gündən daha ciddi tələblərin irəli sürülməsi,  yüksək etibarlı sistem və çirkab sularının təmizlənməsi sahəsində yeni texnologiya və iş metodlarının yaranmasına gətirib çıxarır.

Suyun səmərəli istifadəsi üçün etibarlı və intellektual həllər sayəsində Nijhuis Industries şirkəti sizing artıq sərfiyyatlarınızı gəlir mərkəzinə çevirə bilər. Biz dayaniqlılığa və keyfiyyətə daha ciddi yanaşmaqla, səmərəliliyi və enerji effektivliyini artıraraq ətraf mühitə təsiri azalda bilərik.

Neft və qaz bazarında yaranan çətinliklər adətən aşağıdakılarla bağlıdır:

 Tullantı (çirkab sularının) xərclərinin azalması

 Təmizlik işlərinin aparılması məqsədi ilə çirkab suların təkrar istifadəsi

 Yağlı çöküntünün bərpası


Qravitasiya ayrılması

Bioloji emal

Koaqulyasiya və Flokulyasiya

Flotasiya

Karbon filtrləri ilə süzülmə

Qum filtrləri ilə süzülmə

Ozon həlli

UV həlli

Çöküntü sentrafuqası


 Şəhər təsərrüfatında istifadə olunan sular 

Nijhuis Industries şirkəti çoxillik təcrübəyə malik olmaqla və çirkab sularının müvafiq təmizləmə sistemlərindən istifadə edərək faydalı hazır həll yolları təklif edir və su təchizatı, kanalizasiya və səthi su infrastrukturu ilə əlaqədar təklifləri irəli sürür. Bizim xidmətlərimiz avadanlıq təchizatından tutmuş layihələndirmə, quraşdırma və texniki qulluq xidmətlərinə qədər dəyişə bilir. Biz daha qənaətçil səmərəli həll yollarını tapmağa kömək edirik və mövcud sistemlərin yenidən qurulması sahəsində böyük təcrübəyə malikik. Xüsusi konsultasiya komandamız sayəsində biz, lazımi peşəkar məsləhətlər göstərə və alışdan əvvəl bütün lazımi dəstəyi göstərə bilərik.


Fəaliyyət göstərdiyimiz sahələr:
 Tətil və istirahət sahəsi
 Məişət və çirkab suları
 Kommersiya layihələri
 Məişət layihələri

Bizim şəhər təsərrüfatı bazarına aid təklif çeşidimiz çirkab sularının təmizlənməsi üçün tələb olunan avadanlığın təchizatı, həmçinin layihələndirmə, tikinti quraşdırma, istismara verilmə və MEİKA işə salınması məsələlərini ehtiva edən kömpleks həllyollarından ibarətdir.  

Məişət və çirkab sularının üstün səviyyədə ibtidai təmizlənməsi
Aqualink şirkətinin ağıllı (yüksək sürətli) Pnevmatik Flotasiya Texnologiyası (a-PFT). Aqualink şirkətinin çöküntü sistemləri olan komunal-məişət bazarında çox böyük uğur qazanıb. İstifadə məqsədindən asılı olaraq, bu bloklar beton, paslanmayan polad və yaxud ən ağır şəraitlərdə çalışan super-dupleks şəklində təchiz oluna bilər.

Qurğular – daha aşağı təsirə malik olan ölçülmüş bərk cisimlər, fosforun bioloji emalı və kənarlaşdırılmasından sonra bioloji lilin və çirkab sularının  ibtidai emalı, kənarlaşdırılması və yığılması məqsədi ilə istifadə oluna bilər.


 Quşçuluq, ət emalı və kənd təsərrüfatı

Çirkab su, bioqaz və peyinin təmizlənməsi üçün istifadə olunan komplekşəkilli qurğular

Aqualink şirkətinə aid ekoloji cəhətdən səmərəli quşçuluq, ət və kənd təsərrüfatı obyektlərinin tətbiqi zamanı sizin (quşçuluq) emal avadanlığınıza aid sahə və davamlılıq standartlarına cavab vermək üçün çirkab su və peyindən istənilən ehtiyatları əldə etmək mümkündür. Məsələn, bioyanacaq, heyvan yağı, gübrə, enerji, istilik və təmiz su. Nijhuis şirkətinə aid və çirkab su, bioqaz və peyin təmizlənməzi üçün istifadə edilən avadanlıqları istifadə edərək, siz, ətraf mühətə mənfi təsiri tamamilə azalda bilərsiniz:

Çirkab sular ilə bağlı xərclərinizi azaldılması və suyun kanalizasiyaya, çaya və yaxud dənizə axıdılması

Su istifadəsi ilə bağlı xərclərin azaldılması

Kənd təsərrüfatı və istehsal proseslərində suların təkrar istifadəsi

Vacib ehtiyatların əldə edilməsi və ən sərfəli iqtisadi modelin qurulması


 Qida məhsulları, içkilər və süd məhsulları

Su – qida məhsulları və içki bazarınınən vacib ehtiyatıdır. Ətraf mühitə dair artan tələblər qida məhsulları və içki istehsalı ilə məşğul olan obyektlərin daha davamlı istismar prossesinin yaradılması üçün yeni texnologiya və metodların yaranmasına səbəb olur. 

Qida məhsulları və içki bazarındakı problemlər adətən aşağıdakılardan ibarət olur:

Quyu suyularının, şəhər təsərrüfatında istifadə olunan suların istifadəsinin və çirkab sularının axıdılmasına dair xərclərin azaldılması

Çirkab sularının sənaye təmizlik məqsədləri ilə təkrar istifadəsi və pasterizasya xəttləri ilə su sərinləşdirici aparatlardan gələn suların təkrar istifadəsi

Resursların bərpa edilərək enerji və istilik mənbəyi kimi istifadə edilməsi və yaxud gübrə kimi satışa çıxarılması.

Su ehtiyatlarının davamlı istifadəsi və resursların bərpası üçün nəzərdə tutulan etibarlı və intellektual həllər sayəsində Nijhuis şirkəti davamlılığa və artmaqda olan tələblərə cavab vermək, ətraf mühitə təsiri azaltmaq, səmərəlilik və enerji effektivliliyini artırmaq,  eyni zamanda həyat təminatı ilə bağlı xərcləri azaltmaq məqsədi ilə sizin sərfiyyat mərkəzinizi gəlir mərkəzinə çevirir.

Qida məhsulları, içkilər və süd məhsulları:
Bizim məlumat bazamızda çoxmillətli şirkətlərdən tutmuş yerli şirkətlərə qədər olan aşağıdakı sahələrə aid müştərilərimiz var:

Pivə və şərab zavodları

Spirtli və spirtsiz içki istesalçıları

Yarımfabrikatlar və qida məhsullarının emalı

Kartof və çips emalı

Süd məhsullarının emalı

Qida yağının emalı

Ət, zülal və kənd təsərrüfatı məhsullarının email


Aqulink şirkəti çirkab suları və peyinin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulan kompleksşəkilli təmizləmə qurğularının layihələndirilməsi və energetik qurğuların bərpası bazarında çoxillik təcrübəyə malikdir və tullantıları, çirkab sularını və peyini aşağıda qeyd olunan sahələrə aid dəyərli ehtiyatlara çevirir:

Balıq, ət və quş əti emalı

Kənd təsərrüfatı tullantıları, peyin, çöküntü və bioqaz emalı