Aqualine Ultrafiltrasiya Sistemləri

AQUALINE ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

 

Aqualine ultrafiltrasiya qurğuları əsasən filtrasiya prosesidir. Ultrafiltrasiya texnikası ilə suyun təmizlənməsində tək başına və ya osmosdan əvvəl tətbiq oluna bilər.Ultrafiltrasiya modulları 0,01 mikron məsamə diametrinə malik membran quruluşu ilə kimyəvi maddələrə ehtiyac olmadan bakteriya, virus və digər mikroorqanizmlər üçün tam maneə rolunu oynayır. istifadə edin. Başqa sözlə, bu məsamə diametrindən böyük olan bütün hissəcikləri rədd edərək; 0,1 NTU-dan az bulanıqlıq dəyərini və üzvi maddələrin çıxarılmasında əla filtrasiya qabiliyyətini göstərir.

 

Məlum olduğu kimi, içməli suda mikrobioloji çirklənmənin aradan qaldırılması üçün ən çox tətbiq edilən üsullardan biri də xlor dozasıdır. Bu mikroorqanizmlərin aradan qaldırılmasına təsiri kifayət qədər yüksək olsa da, 100% deyil.Bəzi spor əmələ gətirən mikroorqanizmlər kimi dezinfeksiyaedici maddələrə müqavimət göstərə bilən orqanizmlər yalnız Ultrafiltrasiya membranları ilə saxlanıla bilər. Bu o deməkdir ki, Ultrafiltrasiya sistemlərində istifadə etdiyimiz membranların məsamə diametrləri mikroorqanizmlərin diametrlərindən kiçik olduğundan onları təhlükəsiz şəkildə sudan təmizləyə bilərik. Bundan başqa, məlumdur ki, suda olan üzvi maddələr və xlor birləşmələri THM (trihalometanlar) əmələ gətirir və bu THM-lər insan orqanizminə geri dönməz toksik təsirlər yaradır. Bu mənada ultrasüzgəcin ən mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, suya heç bir qatqı qatmır, heç bir qalıq məhsul buraxmır və arzuolunmaz oksidləşdirici maddələr əmələ gətirmir.

UF ultrafiltrasiya modulları səth sularının mükəmməl filtrasiyası ilə yanaşı, ənənəvi bioloji və kimyəvi təmizlənmə tullantılarının əks osmos sistemlərinə verilməsinə imkan verir və çirkab suların bərpası layihələrində mühüm yer tutur və dəniz suyunun osmos sistemlərinin ilkin təmizlənməsində geniş istifadə olunur.

 

UF sistemləri həmçinin dəniz suyunun təmizlənməsi, qida sənayesi və içki proseslərində, təbii içməli su hazırlama fabriklərində, bakteriyaların qəbulu və suyun dolayı dezinfeksiyasında və bir çox xüsusi proseslərdə uğurla istifadə olunur. Tullantı sularının və MBR mənşəyinin bərpası üçün xüsusi dizaynlar suyun bərpası proseslərində sistemlərin can damarını təşkil edir.