Aqualine Deionizasiya Sistemləri

AQUALIN DEONİZASİYA SİSTEMLERİ


Bütün təmizlənməmiş suyun tərkibində həll olunmuş mineral duzlar var. Bu duzlar suda müsbət yüklü kationlara və mənfi yüklü anionlara ayrılır. Deionizasiya sistemi sayəsində bu ionların miqdarı çox aşağı səviyyələrə endirilir və təmizlənmə aparılır.


Deionizasiya sistemi suda mineralların, yəni kation və anion ionlarının çıxarılması prosesidir. Bu proses prosesə daxil olan və tərkibində qatran doldurulması olan ion dəyişdiriciləri vasitəsilə həyata keçirilir. Kation ionlarının çıxarıldığı bölməyə Kation dəyişdirici, anion ionlarının çıxarıldığı bölmə isə Anion dəyişdirici adlanır. Hər iki növ qatranı birlikdə ehtiva edən, yəni həm anion, həm də katyonik ionları çıxaran vahid Qarışıq Yataq İon dəyişdiricisi adlanır. İon dəyişdiricilərdən keçən xam su öz kation yükünü (Ca, Mg, Na) kation mübadilə qatranlarına bağlı H+ ionu ilə, anion yükünü (Cl, So4, HCO3, SiO2) isə anion mübadilə qatranlarına bağlı OH- ionu ilə mübadilə edir. İon mübadiləsi nəticəsində suya verilən OH- və H+ ionları bir-biri ilə birləşərək su molekulunu əmələ gətirir. Sistemin çıxışında müsbət və mənfi yüklü ionlarından təmizlənən su yüksək dərəcədə təmizlənir. Suda ion yüklərini alan qatranlar bir müddət sonra doyma nöqtəsinə çatır, yəni istənilən keyfiyyətdə su hasil edə bilmirlər. İstifadə olunmuş qatranların təzələnməsi (tutduqları ionlardan təmizlənməsi) regenerasiya prosesi ilə baş verir. Regenerasiya zamanı anion qatranı kostik, turşu ilə isə katyonik qatranla özünü yeniləyir.


Aqualine Deionizasiya Sistemlərində suyun keyfiyyəti; Bu, çənlərin sayı, xam suyun keyfiyyəti, ion mübadiləsinin növü və miqdarı kimi bir çox amillərdən asılıdır.