Xlorid turşusu

Xüsusiyyətləri.


Xlorid turşusu pH tənzimləyici (stabilizator) məhsullarımızdan olub suda turşu - qələvi  mühitin (pH) azaldılması üçün bir çox sənaye sahəsində tətbiq edilir. Suyun pH dəyərini tənzimləmək üçün istifadə ediləcək kimyəvi vasitənin miqdarı suyun qələviliyi, sərtliyi (codluğu) və tərkibindəki maddə safsızlığına görə dəyişə bilər. Sənaye üçün su hazırlanması, tullantı sularının emalı və dezinfeksiya prosesin effektivliyinə bir başa təsir edən pH dəyəri diqqət yetirilməsi vacib olan  amildir.


Tətbiq sahələri. 
 
Su yumuşatma və saflaşdırmada kationik qatranların regenerasiyasında 
Boya sənayesində
Dəmirlər səthlərin təmizlənməsində  (dekapaj)
Kimya sənayesi
Əczaçılıq sənayesi 
Neft sənayesi
Tekstil sənayesi


HDPE bidon: 30 kg, 100 kg, 1 000 kg.
Qablaşdırma.

Konsentrasiya (HCl)

min. %30 (m/m)

Titrimetrik

Parıltı qalığı

max. 10 ppm

Gravimetrik

Sülfat (H2SO4 olaraq)

max. 0,5 ppm

Türbidimetrik

Demir (Fe) tərkibi

max. 0,2 ppm

Kolorimetrik

Görünüşü

şəffaf

Göz ilə kontrol

Rəng

Rəngsiz - açık sarı

Göz ilə kontrol

Sıxlıq (15°C)

1.152 gr/cm3

-

Molekulyar ağırlığı

36.46 g/g-mol.

-