Kaustik soda (Maye)

Xüsusiyyətləri.


Sodyum Hidroksit pH tənzimləyici (stabilizator) məhsullarımızdan olub suda turşu - qələvi  mühitin (pH) azaldılması üçün bir çox sənaye sahəsində tətbiq edilir. Suyun pH dəyərini tənzimləmək üçün istifadə ediləcək kimyəvi vasitənin miqdarı suyun qələviliyi, sərtliyi (codluğu) və tərkibindəki maddə miqdarına görə dəyişə bilər. Sənaye üçün su hazırlanması, tullantı sularının emalı və dezinfeksiya prosesin effektivliyinə bir başa təsir edən pH dəyəri diqqət yetirilməsi vacib olan  amildir. Sodyum Hidroksit üzvi sintez proseslərində, neft məhsullarının emalında, toxuculuq sənayesində viskon ipək və parçaların ağardılmasında, kağız və anilin boya sənayesində, sabun istehsalında, istifadə olunur.


Tətbiq sahələri. 
Kağız Xəmiri və Kağız Sənayesi
Tekstil Sənayesi
Alüminyum Sənayesi
Qida Sənayesi
Deterjan və Sabun Sənayesi
Partladıcı Sənayesi
Asid Neytralizasiyası 
Kənd Təsərrüfatı Kimyavi vasitə Sənayesi
İon Dəyiştirici Qatranların Regenerasiyasında 
Cövhər Flotasiyası və emalı Sənayesi
Əczaçılıq Sənayesi
Neft Emalı Sənayesi
Boya Sənayesi
Süni İpək Sənayesi
Su Hazırlanması Sənayesi


Qablaşdırma.
HDPE bidon: 30 kg, 100 kg, 1 000 kg.

Saflığı (NaOH)

min. %30 (m/m) min. %45 (m/m)

Titrimetrik

Na2CO3 tərkibi

max. %0,6 (m/m) max. %0,9 (m/m)

Titrimetrik

Xlorid (Cl) tərkibi

max 40 ppm max. 50 ppm

Titrimetrik

Sülfat (SO4) tərkibi

Yok

Türbidimetrik

Dəmir (Fe) tərkibi

max. 0,5 ppm

Kolorimetrik

Mis (Cu) tərkibi

max. 0,05 ppm max 0,07 ppm

AAS

Manqan (Mn) tərkibi

max. 0,05 ppm max 0,07 ppm

AAS

Silisium (SiO2) tərkibi

max. 1,5 ppm max. 1,8 ppm

Kolorimetrik

Sıxlığı (30°C)

1.32 gr/cm3 1.495 gr/cm3

-

Donma nöqtəsi

2-6°C arasında 5-13°C

-